Vedenhankinta

Kaikki Kärsämäen Vesihuolto Oy:n jakama vesi on pohjavettä.

Vedenottamoita on käytössä tällä hetkellä 6 kappaletta, joissa on kaikkiaan 13 siiviläputkikaivoa. Vedenottamoista 3 kpl sijaitsee Hämeenkankaan alueella ja 3 kpl Porkankankaan alueella. Veden pumppaus jakaantuu siten, että Hämeenkankaan alueelta otetaan vedestä n. 75 %, Porkankankaan alueelta n. 15 % ja lisäksi Pyhännän Vesi Oy:ltä ostetaan n. 10 %.

Veden laatu

Porkankankaan vesi johdetaan rauta- ja mangaanisuodattimien läpi sekä desinfioidaan ultraviolettivalolla. Hämeenkankaan vesi alkaloidaan kalkkikivisuodatinlaitoksella ja desinfioidaan ultraviolettivalolla.

Kunnan terveysviranomaiset valvovat laitoksen ohella talousveden laatua. Vesilaitos ottaa vuosittain kymmeniä näytteitä, jotka tutkitaan julkisen valvonnan alaisessa tutkimuslaboratoriossa.

Oheisessa taulukossa on tutkimustulokset, jotka on otettu lähtevästä vedestä ja alavesisäiliöltä 10.5.2016.

Tutkimus Yksikkö Tavoite Hämeenk. Porkank. Alavesisäiliö
Koliform. bakt. pmy/100 ml < 1 < 1 < 1 < 1
pH - 6,5-9,5 7,1 7,7 7,1
Rauta µg/l < 200 < 20 < 20 < 20
Mangaani µg/l < 50 < 20 < 20 < 20
Kokonaiskovuus mmol/l Ca -

Laitoksen jakama vesi täyttää asetuksen mukaiset terveydelliset laatuvaatimukset. Lisäksi vesi on pehmeää.

Häiriöt veden laadussa

Pohjavedessä olevat pienetkin rauta- ja mangaanimäärät saostuvat aikaa myöten jakeluverkostoon, josta ne saattavat erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä joutua myös kuluttajille. Häiriöt ilmenevät veden ruskeana värinä, jolloin esimerkiksi pestävät vaatteet saattavat värjäytyä, vesi ei tämän johdosta kuitenkaan ole sinällään terveydelle vaarallista.

Pahoittelemme kuluttajillemme mahdollisista veden laatuhäiriöistä aiheutuvaa haittaa, ja pyrimme kaikissa tilanteissa toimimaan siten, että häiriöt olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. Vesilaitostoiminnan luonteen johdosta häiriöiltä ei kuitenkaan voida aina välttyä.

Pyydämmekin asiakkaitamme huomioimaan esimerkiksi sähkökatkoksista, vesijohtoverkoston korjauksista yms. aiheutuvat veden toimitushäiriöt, joiden jälkeen joskus jopa vasta vuorokauden tai kahden viiveellä voi esiintyä häiriöitä veden laadussa. Mikäli veden epäpuhtauksia ilmenee, pyydämme Teitä juoksuttamaan vettä, kunnes mahdolliset epäpuhtaudet ovat hävinneet. Kun käynnistätte vettä käyttäviä kotitalouskoneita häiriötilanteiden jälkeen, pyydämme Teitä varmistamaan, että vesijohtovesi on puhdasta (HUOM myös lämmin vesi) ja että vedenpaine on riittävä. Häiriöiden ilmetessä pyydämme asiakkaitamme ottamaan meihin yhteyttä, jotta voimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ryhtyä tarpeellisiin toimiin häiriöiden poistamiseksi.