Mitä viemäriin ei saa laittaa?

Viemäriverkoston ja puhdistamoiden toiminnan turvaamiseksi, tulisi huomata, ettei viemäriä ole tarkoitettu kiinteiden jätteiden roskakoriksi.

Kiellettyjä ovat esim.

  • tekstiilit
  • muovit
  • ehkäisyvälineet
  • ruoanjätteet sekä rasvat
  • terveyssiteet
  • tupakantumpit
  • käsipyyhepaperit

Kiinteät jätteet voivat aiheuttaa viemäritukoksia itse kiinteistössä ja myös yleisessä viemärissä.

Myöskään ongelmajätteitä ei saa laittaa viemäriin (öljy, rasvat, maalit, lääkkeet, liuottimet yms.), sillä ne aiheuttavat häiriöitä jätevedenpuhdistuksen biologisessa prosessissa. Mahdolliset ongelmajätteet voi viedä kunnan ongelmajätteen keräyspisteeseen. Lisätietoja viemärin oikeasta käytöstä löytyy osoitteesta www.pytty.fi.

Jätevedenpuhdistamo

Kärsämäen Vesihuolto Oy:n nykyinen jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2001. Jätevedenpuhdistamo on fosforin jälkisaostuksella varustettu bioroottorilaitos. Puhdistettu vesi johdetaan ojien ja Sammalojan kautta Pyhäjokeen. Puhdistamo on toiminut alusta asti lupaehtojen mukaisesti.

Jätevedenpuhdistamon puhdistustehot vuonna 2011 - 2015 olivat seuraavat.

Käsittely Yksikkö Raja-arvo 2011 2012 2013 2014 2015
BOD7ATU mg O2/l 17,5 6,1 2,9 5,0 4,5  2,6
BOD7ATU % 90 96 97 95 98  98
Kok.Fosfori (P) mg P/l 1,0 0,38 0,25 0,46 0,27  0,1
Kok.Fosfori (P) % 90 95 95 91 98  99